Вчимо граматику англійської мови онлайн

Вчимо граматику англійської мови онлайн

  Зміст статті:

Вивчення граматики англійської мови є невід'ємною складовою успішного оволодіння цим міжнародним засобом спілкування. Однак, не завжди доступність якісного навчання та зручний графік можуть підтримувати бажання самовдосконалюватися в цій сфері. І ось тут на допомогу приходить онлайн-навчання. Завдяки швидкому розвитку технологій та появі різноманітних платформ та ресурсів, вивчення граматики англійської мови стало більш доступним, цікавим і ефективним. У цій статті ми розглянемо переваги навчання граматики англійської мови онлайн. Незалежно від вашого рівня знань англійської мови, ця стаття стане корисним джерелом інформації та порад для всіх, хто прагне поліпшити свої навички граматики і вдосконалити своє володіння англійською мовою.

Що таке граматика?

Граматика є системою правил та структур, що регулюють побудову та використання мови. Вона визначає правила, які дозволяють утворювати слова, фрази, речення та текст, а також встановлює правильний порядок слів, вживання частин мови, відмінювання, числівники, часи, способи, залежні та незалежні речення, пунктуацію та багато іншого.

Граматика виступає як набір правил, які допомагають структурувати мовлення та передавати значення. Вона надає основу для зрозумілого та правильного спілкування, оскільки дозволяє розуміти та використовувати мову згідно зі спільно прийнятими нормами.

Граматика складається з різних елементів, таких як частини мови (іменники, прикметники, дієслова тощо), синтаксис (порядок слів у реченні), морфологія ( ступені порівняння тощо) та семантика (значення слів та їх взаємозв'язки). Вивчення граматики допомагає розуміти, як правильно вживати слова та побудовувати речення, щоб передати свої думки та ідеї зрозуміло та точно.

Вивчення граматики дозволяє поліпшити навички писемного й усного мовлення, розширити словниковий запас, уникати неправильного вживання слів та створювати граматично коректні текстів. Враховуючи важливість граматики для ефективного спілкування, вона стає фундаментом при вивченні будь-якої мови та допомагає побудувати міцну основу для подальшого розвитку лінгвістичних навичок.

А ви знаєте граматичну різницю між Present Perfect і Present Perfect Continuous?

 

Для чого вивчати граматику англійської мови?

Можливо, роблячи висновок, що англійська граматика не є необхідною та не підходить для вас, ви робите серйозну помилку. Граматика англійської мови є фундаментом, на якому ґрунтується низка інших важливих аспектів, таких як пунктуація, синтаксис і лексика. Вміння чітко та правильно висловлювати свої думки завжди є великим плюсом у вашому арсеналі. А особливо у професійній діяльності, тому радимо пройти онлайн курс бізнес англійської або пройти навчання по напрямку корпоративна англійська.

Під час навчання англійської мови необов'язково занадто зосереджуватися на правилах та їх формулюванні, оскільки в кожному правилі існує безліч винятків. Будьте уважними слухачами і намагайтеся сприймати структури речень на слух. Не витрачайте багато часу на навчання граматики "на зубок", а натомість використовуйте її, творячи свої власні приклади та застосовуючи вивчені слова. Практикуйтеся якнайчастіше, це допоможе вам сформувати впевненість та вміння використовувати англійську мову.

Частини мови в англійській граматиці

Англійська граматика включає декілька основних частин мови, кожна з яких виконує свою роль у побудові речень та передачі значень. Ось кілька важливих частин мови в англійській граматиці з прикладами:

 • Іменник/Noun:  використовується для позначення людей, місць, предметів, ідей тощо. Наприклад: "dog" (собака), "book" (книга), "John" (Джон).
 • Прикметник/Adjective: описує властивості або характеристики іменників. Наприклад: "beautiful" (красивий), "happy" (щасливий), "tall" (високий).
 • Дієслово/Verb: виражає дії, стани або події. Наприклад: "run" (бігти), "eat" (їсти), "play" (грати).
 • Прислівник/Adverb: вказує на спосіб виконання дії, міру, час або місце. Наприклад: "quickly" (швидко), "very" (дуже), "here" (тут).
 • Займенник/Pronoun: використовується для заміни іменників, щоб уникнути повторення. Наприклад: "he" (він), "she" (вона), "it" (воно).
 • Прийменник/Preposition: вказує на взаємозв'язок між іншими словами у реченні та визначає їх положення у просторі або часі. Наприклад: "in" (в), "on" (на), "at" (у).
 • Сполучник/Conjunction: з'єднує слова, речення або фрази. Наприклад: "and" (і), "but" (але), "or" (або).
 • Вигук/Interjection: використовується для вираження емоцій або уваги. Наприклад: "Wow!" (Ого!), "Oh!" (Ой!), "Hey!" (Привіт!).

Кожна з цих частин мови виконує свою роль у побудові речень та надає додаткову інформацію про предмети, дії, місця, характеристики та багато іншого. Розуміння та правильне використання цих частин мови допомагає побудувати граматично коректні та зрозумілі речення, поліпшити комунікацію та точно передати свої думки та ідеї у мовленні англійською мовою. Знання частин мови є важливим елементом вивчення та володіння англійською мовою.

Англійська граматика у зручній таблиці

Частина мови Значення Приклад
NOUN назва предмета,живої істоти, поняття,явища Kyiv, a cat, Andrew, juice, a tree, happiness
VERB дія, стан предмета be, have, do, must, live, drink, speak
ADJECTIVE ознака предмета, людини, явища sunny, amazing, red, short, ugly, sad
ADVERB ознаки дії предмета, іншої ознаки immediately, badly, well, quickly, happily, fast
PRONOUN вказує на пре­дмет, ознаку, кі­лькість, але не називає їх my, their, I, you, hers, its, we, ourselves
NUMERAL число, кількість предметів, поря­док при лічбі the second, one, eleven, thirty-five, two hundred, the twenty first
PREPOSITION служить для зв’язку іменника (займенника) з іншими словами у словосполученні і ре­ченні in, at, on, under, off, above, out, behind, into
CONJUNCTION з’єднує однорідні члени речення, прості речення у складному and, but, or, yet

З яких частин будується речення?

Речення - це поєднання слів, що передають  закінчену думку. Існують три типи речень: розповідні, питальні та спонукальні. В будь-якому англійському реченні мають місце два обов'язкові елементи: підмет - основний виконавець дії в реченні (відповідає на питання "хто?", "що?"), і присудок - дія, що виконується підметом (відповідає на питання "що робить?").

Підмет/Subject - це те, про що основна інформація речення. Це може бути особа або предмет. Зазвичай підмет розташовується в початковій позиції речення.

У англійській мові підмет є основним компонентом будь-якого речення і без нього неможливо побудувати речення. Підмет може бути виражений іменником, займенником, числівником, інфінітивом або герундієм.

 

Most people prefer to listen to music. - Багато людей полюбляють слухати музику.

He works at a hookah bar. - Він працює  кальяній.

The last of them was my brother. - Останній з них був мій брат.

Swimming is useful for your breathing system. - Плавання корисне для вашої дихальної системи.

 

Також існує поняття формального підмета. В реченнях, де відсутня основна дійова особа або предмет, для досягнення формальності та граматичності використовуються підметоподібні конструкції "It" або "There", які не несуть конкретного значення для нас і не мають прямого відповідника українською мовою.

 

It was scary. - Було страшною

It is summer. - Літо.

There are three cars. - Три машини. 

 

Присудок/Predicate представляє собою головний елемент речення, який вказує на дію та відображає активність підмета. У англійській мові присудок завжди йде після підмета, тобто вони пов'язані між собою.

 

Присудок поділяється на дві групи: простий і складений.

Складений присудок складається з двох типів: складений іменний і складений дієслівний.

 

Простий присудок може бути виражений дієсловом у будь-якому часі (наприклад, speak - spoke), стані (наприклад, speak - is spoken), способі (наприклад, You speak - you should speak), а також фразовим дієсловом (наприклад, take care, look after, get out).

Конструкція складеного іменного присудка включає такі елементи: дієслово-зв'язка (наприклад, to be або деякі інші дієслова, такі як to become, to grow, to get) + іменна частина (іменник, займенник).

 

They have been members of club. - Вони були членами клубу.

It is ours. - Це наше.

 

Конструкція складеного дієслівного присудка виглядає наступним чином: модальне дієслово + інфінітив.

 

She has to turn right. - Вона повинна повернути праворуч.

I ought to listen to my mum. - Я повинен слухати свою маму.

 

Доповнення/Object - це додатковий елемент речення, який в англійській мові йде після присудка. В англійській мові існують два основних типи доповнення: пряме і непряме. Пряме доповнення відповідає на запитання "кого?" або "що?". Непряме доповнення відповідає на запитання, пов'язані з різними відмінками: давальний (кому? чому?), знахідний (кого? що?), знахідний (ким? чим?), прийменниковий (про кого? про що?).

 

Zach is looking for his guitar. - Зак шукає свою гітару. (прямий додаток)

Shall we talk about his behaviour? - Варто нам говорити про його поведінку? (непрямий додаток із прийменником)

Порядок слів у реченні англійською

Порядок слів у реченні англійською мовою є однією з важливих граматичних особливостей. Хоча існують загальні правила, іноді порядок слів може змінюватися залежно від контексту та нюансів висловлювання. Основними правилами порядку слів у реченні англійською мовою є:

 • Підмет/Subject: Зазвичай підмет стоїть на початку речення. Наприклад: "She sings beautifully" (Вона прекрасно співає).
 • Дієслово/Verb: Дієслово зазвичай йде після підмета. Наприклад: "They are studying English" (Вони вивчають англійську).
 • Додаток/Object: Додаток може розташовуватися після дієслова або між дієсловом та підметом, залежно від типу додатка. Наприклад: "He bought a car" (Він купив автомобіль), "She gave me a gift" (Вона дала мені подарунок).
 • Обставина/Adverbial Phrase or Clause: Обставина може розташовуватися на різних місцях у реченні, залежно від того, яка обставина передається. Наприклад: "He reads books in the library" (Він читає книги в бібліотеці), "She often goes to the gym" (Вона часто ходить в спортзал).

Зважаючи на ці правила, важливо пам'ятати, що винятки можуть виникати внаслідок специфічного контексту або мовного стилю. Наприклад, у питальних реченнях порядок слів може змінюватися, додаватися заперечення або використовуватися інші конструкції.

Наприклад, "Are you going to the party tonight?" (Ти йдеш на вечірку сьогодні?) або "I don't like coffee" (Я не люблю каву).

Знання правил порядку слів у реченні англійською мовою допомагає створювати граматично вірні та зрозумілі речення, що сприяє ефективній комунікації в англійській мові. Хоча правила порядку слів можуть бути складними та мають винятки, вивчення та розуміння цих правил допомагає вам будувати різноманітні типи речень, виражати свої думки та ідеї з точністю та впевненістю. Практика і навички використання правильного порядку слів, які практикують наші студенти на курсах англійської мови онлайн, є важливою складовою успішного вивчення та використання англійської мови.

Запишіться на вступне заняття з методистом

Поле обов'язкове для заповнення
Поле обов'язкове для заповнення Невірний формат
Невірний формат
* — Обов'язкове для заповнення
abc

Читайте також

news__image

Як вчити англійську онлайн за допомогою книг і фільмів

Читати

Як вчити англійську онлайн за допомогою книг і фільмів

Вивчення англійської мови завжди є важливою та актуальною темою. Сьогодні все більше людей шукають шляхи опанування англійської онлайн. І один з найбільш ефективних та цікавих способів це зробити – це вивчення мови за допомогою книг та фільмів. У цій статті ми розглянемо, як саме можна вчити англійську мову онлайн, використовуючи фільми та книги.

news__image

Уроки англійської мови онлайн: як організувати процес навчання

Читати

Уроки англійської мови онлайн: як організувати процес навчання

Наше життя ритмічно змінюється, що вимагає нових умов успіху, і однією з них є ефективне використання часу. Якщо людина бажає розвиватись, оптимальним рішенням може стати запис на онлайн-курси з англійської мови. Це дозволить вивчати мову вдома або на роботі, в перервах між справами. Сьогодні ми обговоримо особливості ефективного та комфортного дистанційного навчання, оскільки лише запис на курси не гарантує успіху в освоєнні мови. Для досягнення успіху у навчанні потрібно підготуватись до занять, визначити свої цілі та зосередитись на мотивації. Які кроки потрібно зробити перед початком дистанційного навчання?

news__image

Англійські скорочення, сленг та абревіатури

Читати

Англійські скорочення, сленг та абревіатури

Останнім часом ми звикли витрачати на спілкування як можна менше ресурсів. Справа в тому, що комунікація стає все більш інтенсивною. І у нас залишається все менше часу, щоб відповідати на повідомлення повноцінно. Чи є вихід із цієї ситуації? Так! Можна використати сленг. В англійській мові, сленг та абревіатури дозволяють швидко відповідати на повідомлення, а ще робити професійну комунікацію унікальною. Більше про це – далі